جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه

برای انتقال دامنه خود به ما می توانید در قسمت زیر به ازای هر خط یک دامنه را وارد کنید - دامنه شما نباید شامل www. یا http:// باشد.


TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.com 1 500,000 ریال 0 ریال 500,000 ریال
.net 1 500,000 ریال 0 ریال 500,000 ریال
.ir 1 140,000 ریال 0 ریال 140,000 ریال
.co.ir 1 140,000 ریال 0 ریال 140,000 ریال

واحد پول: