جستجوی ساده دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

توسط این قسمت شما می توانید 20 دامنه را با هم جستجو کنید.لطفا هر دامنه را در یک خط و دامنه بعدی را با زدن کلید Enter خود در خط بعدی بنویسید.برای جستجوی خود در ابتدای دامنه خود لطفا از www. و http:// استفاده نکنید.


TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.com 1 500,000 ریال 0 ریال 500,000 ریال
.net 1 500,000 ریال 0 ریال 500,000 ریال
.ir 1 140,000 ریال 0 ریال 140,000 ریال
.co.ir 1 140,000 ریال 0 ریال 140,000 ریال

واحد پول: